Informacje o nas

Założona w 2016 roku firma AdvanGrid to szybko rozwijający się start-up IoT, który opracowuje i produkuje wydajne rozwiązania do monitorowania energii w celu szybkiej i precyzyjnej oceny zasilania i zużycia energii.

Pomagamy naszym klientom obniżyć koszty energii nawet o 30% poprzez wyszukiwanie i zapobieganie marnotrawstwu energii, usterkom sprzętu, stratom powodowanym przez ludzi i innym problemom. Naszą misją jest pomaganie im w obniżaniu kosztów energii lokalnie, aby mogli konkurować globalnie.

Naszą drugorzędną działalnością jest rozwój rozwiązań w zakresie monitorowania energii dla operatorów sieci dystrybucyjnych energii elektrycznej (DNO). Opracowywane przez nas rozwiązania są wykorzystywane w sieciach elektroenergetycznych różnych krajów, głównie w celu cyfryzacji sieci elektroenergetycznej i poprawy wydajności operacyjnej.

Chociaż jesteśmy ekspertami w dziedzinie energii elektrycznej, oferujemy naszym klientom również inne rodzaje rozwiązań IoT, takie jak kontrola mikroklimatu, automatyczny odczyt zużycia wody i gazu, monitorowanie drgań silników itp. Nasz doświadczony zespół rozwoju sprzętu / oprogramowania układowego / oprogramowania jest gotowy wysłuchać wszelkich problemów klienta i znaleźć rozwiązanie.

Jesteśmy częścią większego holdingu – Sensum Group – zatrudniającego ponad 2000 pracowników i osiągającego roczne obroty rzędu 200 mln euro. Nasze produkty i partnerów można znaleźć w Europie, USA, Afryce i na Bliskim Wschodzie.

We współpracy z Europejskim Funduszem Rozwoju Regionalnego zrealizowaliśmy następujący projekt:

28 września 2016 roku firma „AdvanGrid” Ltd. podpisała umowę nr SKV-L-2016/809 z Investment and Development Agency of Latvia (LIAA) na realizację projektu „International competitiveness promotion”, który jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Founded in 2016, AdvanGrid is a rapidly growing IoT start-up, that is developing and manufacturing high-performance energy monitoring solutions for fast and precise evaluation of power and consumption.

Our primary business is Energy management solutions for Industry.We help our customers to cut their energy costs up to 30% by finding and preventing energy wastage, equipment defects, human-caused losses and other problems. Our mission is to help them cut energy costs locally so that they can compete globally.

Our secondary business is the development of energy monitoring solutions for electricity distribution network operators (DNOs). The solutions we have developed are used in the electricity networks of various countries, mainly for the digitization of the electricity network and the improvement of operational performance.

Although we are experts in the field of electricity, we also offer our customers other types of IoT solutions, such as microclimate control, automatic reading of water and gas consumption, engine vibration monitor, etc. Our experienced FW / SW / HW development team is ready to listen to any customer pain and find a solution.

We're a part of larger holding  - Sensum Group, with over 2000 employees and an annual turnover of 200 million EUR. Our products and partners can be found in the Europe, US, Africa and Middle East.

In collaboration with the European Regional Development Fund we have done the following

On the 28th of September 2016 ‘’ AdvanGrid’’ Ltd. has signed an agreement Nr. SKV-L-2016/809 with Investment and Development Agency of Latvia (LIAA) for the project "International competitiveness promotion", which is co-financed by the European Regional Development Fund.

All Right Reserved.
© Copyright 2021
All Right Reserved.
© Copyright 2021